ISO 22000

مشاور سيستم مديريت ايمني مواد غذايي  ISO 22000

هدف از استقرار استاندارد سيستم مديريت ايمني غذايي ISO 22000 حصول اطمينان از توليد و ارايه مواد غذايي سالم ( ايمني مواد غذايي در طول زنجيره مواد غذايي تا نقطه مصرف) كه يكي از اركان ايجاد توسعه پايدار در هر جامعه است.

اين استاندارد در کلیه سازمانهایی که در زنجیره تامين مواد غذایی و كشاورزي فعال مي باشند از جمله شركتهاي فعال در بخش هاي زير قابل اجرا مي باشد:

  • تولید کنندگان خوراک دام
  • تولید کنندگان مواد غذایی
  • عمده فروش و خرده فروش
  • تولید کنندگان حشره کش و داروهای دامپزشکی
  • خدمات حمل و نقل و انبارش
  • تولیدکنندگان تجهیزات
  • تولیدکنندگان شوینده و ضد عفونی کننده
  • ارایه دهندگان خدمات

این استاندارد بین المللی ، اصول سیستم تجزیه تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی (HACCP) و مراحل کاربرد آن توسط کمسیون قوانین مواد غذایی توسعه داده شده را یکپارچه می کند.

این یکپارچگی توسط الزامات قابل ممیزی، طرح HACCP را برنامه های پیش نیازی PRPها ادغام می کند.

تجزیه تحلیل خطر کلیدی است برای یک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی اثر بخش، چرا که انجام یک تجزیه و تحلیل خطر، به سازماندهی دانش مورد نیاز برای ایجاد مجموعه ای اثر بخش از اقدامات کنترلی، کمک می کند.

براساس این استاندارد بین المللی، کلیه خطراتی که ممکن است به طور منطقی انتظار وقوع آنها در زنجیزه مواد غذایی وجود داشته باشد شامل خطراتی که ممکن است بر حسب نوع فرایند و تاسيسات مورد استفاده پدید آیند باید شناسایی و ارزیابی شوند.

بنابراین روشهای تعیین و مستند سازی در مورد لزوم کنترل برخی خطرات شناسایی شده تعيين گرديده و عدم لزوم کنترل سایر موارد توسط سازمان مشخص می گردد.

سازمان داراي سيستمي خواهد بود كه مي تواند در جهت بهبود هر چه بيشتر سلامت محصولات خود حركت نمايد و اطمينان خاطر مشتريان خود را به ارمغان آورد.