OHSAS 18001

مشاور سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي OHSAS 18001

هدف از استقرار سيستم مديريت ايمني و بهداشت ايجاد محيط كار ايمن و سالم است . موضوع ايمني و بهداشت شغلي يك امر مهم و با قدمت طولاني است و به اواخر قرن نوزدهم باز مي گردد كه با آغاز انقلاب صنعتی و انتقال تولید از کارگاه های کوچک به کارخانه های تولید انبوه، موضوع حفاظت از سلامت نیروی کار نیز از حالت فردی خارج و حالت عمومی تری به خود گرفت و پس از پیدایش مکتب روابط انسانی در مدیریت که بر اثر مطالعات هاتورن پدید آمد، توجه به ایمنی منابع انسانی اهمیت بیشتری یافت.

 امروزه کمتر مدیری را می توان یافت که از پیامدهای محیط کار ناايمن آگاه نباشد . در سازمانهايي كه حادثه رخ مي دهد پرسنل تحت تاثير قرار گرفته و روحيه آنها تخريب مي گردد، مديريت سازمان مورد سوال قرار مي گيرد كه براي ايمني چه كاري كرده و  چرا در مواردي معين كوتاهي كرده است. در هر حادثه اي هزينه هاي رواني و كاهش انگيزه پرسنل بسيار بالا است و اگر هزینه های غرامت و ضرر و زیان پرداختی به آسیب دیدگان را در نظر بگیریم  می توان دریافت که عدم وجود ایمنی می تواند یک سازمان را دچار لطمات شديد و  يا حتي از پاي در آورد. علاوه بر ان هزینه های درد و آلام ، خستگی ، فرسودگی و نگرانی نیروی کار و خانواده هاي آنها را به راحتی نمی توان در قالب ارقام مالی بیان کرد. بديهي است كه همه ی افراد مرتبط با حادثه از جمله فرد دستخوش حادثه، خانواده وی ، دوستان، همکاران و مدیران سازمان مربوطه ممکن است تحت تاثیر قرار گیرند . درمواردی این تاثیر زندگی افراد را به کلی تغییر می دهد و معلولیت یا آسیب دیدگی های بزرگ به راحتی قابل جبران نیستند .در عين حال مشتریان سازمان مربوطه نیز ممکن است تحت تاثیر حوادث کاری قرار گرفته و از ادامه کار با آن خودداری کنند. در پاره ای مواقع آنها سرپرستان و مدیران را به دیده مقصر می نگرند و این امر می تواند بر ارتباطات کاری اثر منفی گذارد. امروزه اهمیت مدیریت ایمنی در دستیابی به کار آیی سازمان به طور فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته است و مقررات ایمنی روز به روز سخت گیرانه تر می شود و از نگاه کارکنان نیز ایمنی شرط اولیه محیط کار است.

بنابراين پرسش اصلی این است که چگونه می توان ایمنی محیط کار را افزایش داد. به عبارت دیگر ، بهترین راه ارتقای وضعیت ایمنی محیط کار چیست؟ اين سوال علت اصلی پیدایش وضع مقررات ايمني و بهداشت شغلي و سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی  است .

براي دستيابي به ايمني و بهداشت تنها وضع قوانين كافي نيست و  نمی توان آنرا از طریق مقررات اجباری یا احساس جمعی و یا توسط یک فرد به تنهایی تامین کرد. علاوه بر آنها  ایمنی و بهداشت به سیستم مدیریتي فعالی نیاز دارد كه بتواند با توجه به لحاظ نمودن كليه موارد دخيل در ايمني و بهداشت بتواند آن را به سر انجام برساند. به عنوان نمونه  بررسی آماری از صنایع ژاپن نشان داده است كه نصف حوادث کاری در اين كشور در اثر عدم وجود یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کارا ايجاد شده است.

اكنون استاندارد OHSAS 18001 با هدف حصول اطمينان از تعيين و شناخت چگونگی تاثیر فعالیت هاي سازمان در زمینه ی بهداشت و ایمنی و اندازه گیری هایی به منظور کنترل و بهبود ايمني و بهداشت تدوین  شده است و قابل اجرا در كليه سازمانها مي باشد.