Integrated Management System

مشاور سيستم مديريت يكپارچه  (Integrated Management System)

شركتهايي كه استقرار سيستمهاي مديريت كيفيت، ايمني و بهداشت شغلي و محيط زيست ISO 14001 و OHSAS 18001 و  ISO 9001   مورد توجه آنها است، مي توانند با ايجاد همبستگي بين اين استانداردها و تدوين قسمتهاي مشترك آنها در قالب يك سيستم واحد، يك سيستم يكپارچه ايجاد كنند كه به آن IMS اطلاق مي گردد.

لازم به ذكر است كه شركتهايي كه موفق به اخذ گواهي سيستم مديريت كيفيت  ISO9001 گرديده اند، حدود يك سوم از الزامات استانداردهاي ISO 14001 و OHSAS 18001 را استقرار داده اند و پايه هاي اوليه براي استقرار سيستم IMS را طرح ريزي نموده اند.

استاندارد ISO 9001  داراي پنج بخش اصلي مي باشد، در حاليكه استانداردهاي ISO 14001 و OHSAS 18001 هر كدام داراي شش بخش اصلي هستند. تشابه بسيار زيادي بين شماره عناصر و بندهاي اصلي استاندارد ISO 14001 و OHSAS 18001 وجود دارد.

هدف از استقرار ISO 14001 مديريت و تحت كنترل درآوردن اثر آلودگيهاي زيست محيطي بر اكولوژي( گياهان ، جانوران ، مناظر طبيعي و انسان ) و منابع طبيعي ( زمينهاي كشاورزي ، آب ،‌جنگل ، منابع انرژي و دريايي و معدني ) و آب ، هوا می باشد.

هدف از استقرار استاندارد OHSAS 18001 شناسايي خطرات بالقوه خواه به شكل جراحات انساني يا بيماري يا صدمه به اموال و تجهيزات يا صدمه به محيط كارگاه يا تركيبي از آنها و تحت كنترل درآوردن آنها مي باشد.

فرایند های اصلي زير كه جزء الزامات استاندارد ISO 9001 مي باشد در دو استاندارد ISO 14001 و OHSAS 18001 مشترك مي باشند:

  • كنترل مستندات
  • كنترل سوابق
  • بازنگري مديريت
  • چارت سازماني و شرح وظايف
  • مميزي داخلي

 

سوابق کاری پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت الکترونیکی IMS در حوزه شرکت های برق

  

ردیفسالنام شرکتحوزه کاری
1

1385

تاکنون

برق منطفه ای مازندران

ارائه خدمات برق رسانی

2

1385

تاکنون

برق منطفه ای سمنان

ارائه خدمات برق رسانی

3

1387

تاکنون

مدیریت تولید برق یزد ارائه خدمات برق رسانی
4

1390

تاکنون

نیروگاه خلیج فارس ارائه خدمات برق رسانی
5

1392

تاکنون

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران ارائه خدمات برق رسانی
6

1393

تاکنون

شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی ارائه خدمات برق رسانی

 

سوابق کاری شرکت پویا صنعت بهینه در زمینه استقرار سیستم های IMS

  

سال شروع/

محل پروژه

نام کارفرما/

نوع فعالیت

موضوع پروژه/

کارشناس پروژه

نماینده مدیریت/

تلفن تماس

شرکت گواهی دهنده

94/

تهران

اداره کل ساختمان و تاسیسات راه آهن جمهوری اسلامی ایران

IMS

آقای موحدی

آقای قربانی

55127805

-

94/

تهران

کالای صنعتی پرشین

IMS

آقای موحدی

آقای غفاری

66735363

-

93/

تهران

ایرانیان اطلس کیش

IMS

آقای موحدی

آقای موحدی راد

28320

-

92/

تهران

عمران اطلس ایرانیان

IMS

آقای موحدی

آقای نیک کردار

22286744

-

91/

تهران

ایرانیان اطلس/

سرمایه گذاری پروژه های عمرانی

آماده سازی جهت ممیزی سیستم IMS

آقای وکیلی

23521216

-

91/

تهران

تایکو/

تولید قطعات خودرو

آماده سازی جهت ممیزی سیستم IMS

آقای کاظمی

66283603

-