ISO 9001

آشنايي با استاندارد ISO 9001

استقرار سيستم مديريت كيفيت در كشورهاي توسعه يافته، گسترش روز افزون داشته است و سازمانهاي پيشرو نسبت به استقرار اين سيستم با هدف افزايش كيفيت و بهره وري اقدام نموده اند . شركت پويا صنعت بهينه از سال 1376 در زمينه مشاوره و آموزش اين سيستم يه شركتها و سازمانهاي كشور فعاليت نموده است و بيش از صد پرو‍ژه مشاوره موفق را در كارنامه خود دارد.

در زير بخش هاي اصلي استاندارد ISO 9001 براي علاقه مندان تشريح شده است:

كلمه ISO از سازمان بين المللي استاندارد (International Organization For Standardization) استخراج شده است. سازمان ايزو يك سازمان غير انتفاعي است و مركز آن در ژنو است . وظيفه اين سازمان تدوين استانداردها در زمينه هاي مختلف از جمله نظام مديريت كيفيت مي باشد.

ISO 9001 براي اولين بار در سال 1987 توسط كميته سازمان جهاني استاندارد تدوين يافت كه از همان سالهاي اوليه مورد توجه سازمانها قرار گرفت.

استاندارد ISO 9001 شامل 8 بند اصلي مي باشد كه به شرح زير است:

1. دامنه كاربرد: مثلا توليد انواع رزين هاي صنعتي . دامنه كاربرد هر شركت در گواهينامه ISO كه بعد از مميزي خارجي دريافت ميكند درج مي شود.

2. استاندارد مرجع: شامل الزامات استاندارد ISO 9001 ميباشد.

3. اصطلاحات و تعاريف: در اين استاندارد به شركتي كه سيستم ISO را اجرا مي نمايد سازمان (ORGANIZASION)و به شركتها / افرادي كه از آنها مواد خريداري مي شود تامين كننده<>(SUPPLIER) گويند.

4. نظام مديريت كيفيت:

منظور از اين بند تهيه مستندات و سوابق لازم براي اجراي سيستم مي باشد . مستنداتي كه بايد براي اجراي سيستم تهيه شوند عبارتند از:

  • خط مشي كيفي:

مدير عامل شركت مقاصد و سياستهاي كلي كيفي شركت را معمولا در يك صفحه به تمام پرسنل خود اعلام مي كند.

  • اهداف كيفي:

با توجه به خط مشي كيفي تهيه شده شاخصهاي كيفي تعيين مي شود كه بايد به عدد و رقم باشد و براي سالهاي بعد هدف گذاري گردد . مثلا درصد ضايعات اگر در حال حاضر%2.5 است هدف سال بعدميتواند %2 باشد . براي رسيدن به اين اهداف بايد برنامه ريزي نمود.

  • نظامنامه:

كليه الزامات استانداردبه طور خلاصه درنظامنامه آورده مي شود.اين مدرك به صورت كتابچهاي تهيه ميگردد كه با مطالعه آن نحوه اجراي سيستم در آن شركت از آن استنباط مي گردد.

  • روش اجرايي:

در ISO 9001 حداقل 6 روش اجرايي بايد تدوين گردد. روش اجرايي بيان مي كند كه فعاليتي را چه كسي ، چه وقت و كجا يا به عبارت ديگر ( كي ، كي ، كجا ) انجام دهد. اين روشهاي اجرايي عبارتند از 1 -كنترل مدارك 2- كنترل سوابق 3-كنترل محصول نا منطبق 4- اقدام اصلاحي 5- اقدام پيشگيرانه 6- مميزي داخلي

  • دستور العمل:

بسته به پيچيدگي فرايندهاي سازمان براي اطمينان از انجام نحوه صحيح كار بايد دستورالعمل تهيه گردد. دستورالعمل نحوه چگونگي انجام كار را بيان مي كند مانند دستورالعمل نحوه كار با دستگاه ميكسر.

  • نقشه هاي فرايند:

فرايند فعاليتي است كه با استفاده از منابع لازم ورودي را به خروجي تبديل مي نمايد. تمام فرايندهاي توليدي، خدماتي و مديريتي بايد ورودي هاي و خروجي ها ي آنها و منابعي كه براي اجراي آنها لازم است، مشخص گردد. اين منابع شامل نيروي انساني يا تجهيزات و امكانات مي باشد . نقشه فرايند نمايانگر فرايندها، ورودي، خروجي، منابع و كنترلهاي كه روي فرايندها صورت مي گيرد مي باشد.

براي اجراي نظام كيفي ISO 9001 بايد تمام فعاليتها يي كه انجام مي شود شامل توليد ،بازرسي ،آزمايش و … در فرمهاي مربوطه كه مناسب هرشركت طراحي مي گردد،ثبت گردد. ثبت فعاليتها در فرمها كمك مي كند كه بتوان سوابق كليه محصولاتي كه توليد شده است را رديابي نمود.

5. مسؤليت مديريت:

مسؤليت ،اختيارات و شرح وظايف هر شخص بايدمشخص گردد . مديريت ارشد بايد تعهد خود را به برآورده نمودن الزامات مشتري و الزامات قانوني و دولتي اثبات نمايد . مدير عامل يكي از مديران خود را به عنوان نماينده مديريت در كيفيت به منظور اطمينان ازاثر بخشي نظام مديريت كيفيت بر مي گزيند . كليه گزارشهايي كه واحد هاي مختلف شركت به همديگر يا به مدير عامل ارائه مي نمايند بايد به صورت دوره اي مشخص گردد.

جلسه اي تحت عنوان جلسه بازنگري مديريت با حضورمدير عامل و ساير مديران برگزار مي گردد . اين جلسه معمولا سالانه 3 يا 4 دفعه برگزار مي گردد. هدف از اين جلسه بازنگري مديريت كيفيت و پيگيري رسيدگي به مشكلات كيفي ، ضايعات ،شكايات مشتريان ،بهبود مستمر و … مي باشد.

6. مديريت منابع:

منابع بر 2 نوع است : 1- منابع انساني كه همان نيروي انساني مورد نياز براي انجام كليه فعاليتها است . 2- زير ساختار كه منظور تجهيزات ، امكانات سخت افزاري و نرم افزاري ، ساختمان ،‌فضا و … است.

مدير ارشد سازمان بايد منابع كافي را بدين منظور فراهم نمايد. سازمان بايد از پرسنل شايسته (Competent)‌براي فعاليتهاي مؤثر بر كيفيت استفاده نمايد . شايستگي پرسنل به 4 عامل زير بستگي دارد : آموزش - تجربه - تحصيلات - مهارت و براي افزايش شايستگي پرسنل سازمان بايد برنامه آموزشي براي كليه پرسنل تدوين نمايد . اين آموزشها مي تواند داخل يا خارج از شركت برگزار گردد.

7. پديد آوري محصول:

كليه فرايندهاي در ارتباط با مشتري بايد شناسايي گردد و نياز منديهاي مربوط به محصول بايد بازنگري گردد.

فرايند خريد يكي از فرايندهاي مهم محسوب مي گردد . كليه تامين كنندگان كه از آنها مواد يا خدماتي خريداري مي گردد مانند فروشندگان ، توليدكنندگان مواد ، شركتهاي باربري ، تعمير كاران خارج از شركت و … ابتدا بايد ارزيابي شوند .

معمولا تامين كنندگان بر اساس درجه A و B و C تقسيم بندي مي شوند . در فراين خريد قبل از تحويل مواد توسط انبار ابتدا بايد مواد ورودي مورد بازرسي و آزمايش قرار گرفته و تاييد شوند سپس در كاردكس انبار ثبت گردد. كليه مواد موجود درانبار بايد داراي كد شناسايي و رديابي باشند و وضعيت بازرسي آنها يعني تاييد يا مردود يا تاييد مشروط مشخص گردد.

شرايط نگهداري كليه كالاها اعم از مواد يا محصول بايد مشخص گردد . اين شرايط شامل دماي مورد نياز، فضاي انبار ، رطوبت و … مي باشند . سازمان بايد از انبارهاي مناسب بدين منظور برخوردار باشد .

كليه دستورالعملهاي توليدي درحدي كه نياز باشد بايد تدوين گردد . همانگونه كه قبلا نيز بيان شد دستورالعمل ؛چگونگي انجام كار را توضيح مي دهد . براي اطمينان از سرويس دهي خوب بايد تعميرات پيشگيرانه (Preventive maintenance) بر روي كليه تجهيزات و دستگاههاي شركت به صورت دوره اي صورت گيرد. هر گونه تعميرات چه به صورت دوره اي يا اتفاقي بايد در فرمهاي مربوطه ثبت گرند.

8. اندازه گيري ، تجزيه و تحليل و بهبود:

كليه فرايندهابايد بر اساس نقشه فرايندهاي بايد كنترل و مورد پايش (Monitoring) قرار گيرند . يكي از موارد مهم كه بايد اندازه گيري گردد ، ميزان رضايت مشتري است كه مي تواند از طريق فرمهايي به صورت مصاحبه يا تكميل توسط مشتريان تعيين گردد.

اهداف كيفي كه براي ماهها و سالهاي بعد تعيين شده اند بايد به صورت دوره هاي تعريف شده مثلا هر سه ماه يك بار مورد پايش قرار گيرند .

قبل از مميزي خارجي توسط مؤسسه گواهي دهنده (Certification body) بايد سيستم مديريت كيفيت توسط چند نفر از پرسنل شركت كه معمولا همان اعضاي كميته راهبري ISO هستند ، تحت مميزي داخلي قرار گيرد . اين مميزان توسط مشاور ؛آموزش داده مي شوند . اجراي مميزي داخلي معمولا ساليانه 2 يا 3 بار در سال بايد صورت گيرد.

گواهي كه توسط مؤسسه گواهي دهنده صادر مي شود تا 3 سال اعتبار دارد ولي مؤسسه گواهي دهنده هر سال يا 6 ماه يكبار سيستم كيفي شركت را مميزي مراقبتي مي نمايد .

سازمان به منظور بهبود سيستم كيفيت شركت بايد كليه موارد عدم انطباقي كه درسسيتم پيش مي آيد را با اقدام اصلاحي و پيشگيرانه رفع نمايد . همچنين بايد پروژه هايي را تحت عنوان پروژه هاي بهبود مستمر به منظور ارتقاء روند كيفي محصولات خود تعريف و اجرا نمايد .

سوابق کاری پویا صنعت بهینه در زمینه ISO9001:2015

  

سال شروع پروژهنام شرکتنوع استانداردنماینده مدیریتشرکت گواهی دهنده
95 کابل گستر

ISO 9001:2015

آقای موحدی

اقای فلاح

88738166

-
95 نسیم همراه

ISO 9001:2015

آقای موحدی

اقای دماوندی

09121442419

-
95 اداره کل تاسیسات راه آهن جمهوری اسلامی ایران

ISO 9001:2015

آقای موحدی

خانم کاویان

09108716622

95 صنایع شهید کلاهدوز

ISO 9001:2015

آقای موحدی

آقای صمدزاده
95 طرح و اندیشه شیوا اطلس

ISO 9001:2008

اقای قلی زاده

آقای خانی

22670317

IMQ
94 شرکت بازرگانی پرشین (تهران)

ISO 9001:2008

آقای موحدی

آقای رئیس زاده

66735363

DAS
94 ایران اطلس کیش

ISO 9001:2008

آقای موحدی

خانم محمدی

28320

DQS

 

سوابق کاری پویا صنعت بهینه در زمینه ISO9001

  

سال شروع پروژهنام شرکتنوع استانداردنماینده مدیریتشرکت گواهی دهنده
95 اداره کل راه آهن جمهوری اسلامی ایران

ISO 9001:2008

اقای قلی زاده

خانم کاویان

09108716622

IMQ
95 طرح و اندیشه شیوا اطلس

ISO 9001:2008

اقای قلی زاده

آقای خانی

22670317

IMQ
94 شرکت بازرگانی پرشین (تهران)

ISO 9001:2008

آقای موحدی

آقای رئیس زاده

66735363

DAS
94 ایران اطلس کیش

ISO 9001:2008

آقای موحدی

خانم محمدی

28320

DQS
92 مدیران صنعت کارآمد سیستم های گرمایشی

ISO 9001:2008

آقای موحدی

آقای خلجی

88656175

-
91

شیشه ایمنی اطلس

تولید شیشه ایمنی خودرو

ISO 9001:2008

آقای موحدی

خانم مسرور

65585525

CCPL
91

کاریزان خودرو

تولید کامیون

ISO 9001:2008

آقای صفری

آقای مصطفوی

88717774

-