EFQM

مشاور مدل تعالي بر اساس مدل تعالي بنياد كيفيت اروپا

با توجه به اينكه مشکلاتي از قبیل تغییرات شدید اقتصادي، ظهور یا سقوط پیمانهای منطقه ای و بین المللی ، تغییرات سریع تکنولوژی ، توقعات متغیر مشتریان که با برگشت محصولات یا خدمات خود را نشان می داد و ده ها مورد دیگر به عنوان اصلی ترین مانع بر سر راه شرکتها و سازمانهای دولتی و خصوصی قرار گرفته است، سازمانها در جهت غلبه بر این مشکلات و گذر موفقیت آمیز از این مرحله ، درصدد استفاده از ابزارهای مختلف برای شناسائی نقاط ضعف خود و حضور موفق در صحنه های رقابت ملی برآمدند و بدیهی است با توجه به شرایط جدید لزوم استفاده از شاخصهای کمی عملکرد و توانايي سازمان كه  در زير به نمونه اي از آنها اشاره شده است از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است:

الف- وجود اهداف کیفی و کمی در رابطه با ارزشهای اصولی سازمان و هماهنگ با ماموریتهای آن مانند رضایت مشتری، مشارکت پرسنل

ب-  نرخ رشد سازمان در دسترسی به اهداف کمی و مقایسه آن با سایر سازمانهای مشابه و بهترینها در سطح ملی و بین المللی

پ- نرخ رشد بهره وری و سطح آن در مقایسه با سایر سازمانهای مشابه و بهترینها در سطح ملی و بین المللی

ت-  متوسط نرخ برگشت سرمایه ، دارایی و ساير شاخصهای مالی

شاخصهای غیر عملکردی جهت بررسی توانایی ها و قابلیت های شرکت در زمینه هاي :

الف-  توانایی سازمان برای تعیین آرمانها و ماموریتها، اهداف کیفی ، جهت گیریها و برنامه ریزی استراتژیک

ب- توانایی سازمان برای شناخت نیازهای آینده بازار و فن آوری های جدید

پ- توانایی سازمان برای ارائه محصولات و خدمات بهتر و مناسبتر (فرایند ها وسیستم مناسب)

ت- توانایی سازمان برای توسعه منابع انسانی.

اما آنچه که بعنوان سوالی بزرگ فراوری سازمانها قرار گرفته این است که با چه مدل و يا ابزاری و چگونه می توان ضمن بررسی موارد فوق، به شکلی جامع، ضمن ارزیابی عملکرد خود تمامی نقاط قوت و نواحی قابل بهبود را شناسایی و خود را برای حضوری موفق در عرصه رقابت بین المللی آماده نمایند .

با اين رويكرد بنیاد کیفیت اروپا EFQM(European foundation for Quality Management) كه مجموعه ای است غیر انتفاعی در سال 1998 توسط چهارده شرکت پیشرو اروپایی با رسالت تبدیل شدن به محرکی نیرومند جهت توسعه پایدار در اروپا و با دیدگاهی جهانی در پشتیبانی از سازمان های اروپایی در مناطقی که دارای سرآمدی می باشند تاسیس گردید.

از آنجايي كه سازمانها فارغ از نوع فعالیت ، اندازه ، ساختار یا بلوغ سازمانی ، برای رسیدن به موفقیت نیاز به استقرار چارچوب مدیریتی مناسبی دارند. مدل سرآمدی EFQM ابزاری اجرایی برای کمک به سازمانها در دستیابی به این هدف از طریق اندازه گیری و تنظیم مسیر آنها در جهت سرآمدی می باشد و به آنها کمک می کند تا فاصله ها را درک نمایند و سپس راه حلها را مشخص کنند. مدل EFQM به همراه سازمانهای شریک خود . متعهد به تحقیق و بروز آوری مدل با استفاده از ورودیهای عملی و آکادمیک از هزاران سازمان چه در اروپا و چه خارج از آن است و این تضمینی است بر اینکه این مدل بصورت پویا در راستای تفکر مدیریت باقی خواهد ماند.

مدل سرآمدی EFQM چارچوبی غیر تجویزی، بر اساس نه معیار اصلی است که پنج تای آنها در رابطه با "توانمندسازها" (شامل حوزه هاي رهبري- كاركنان - خط مشي و استراتژي -  شراكتها و منابع - فرآيندها ) و  چهار تای دیگر در مورد" نتایج " (شامل نتايج كاركنان – نتايج مشتري – نتايج جامعه – نتايج كليدي عملكرد) است . معیارهای اصلی "توانمند سازها" در برگیرنده فعالیتهای سازمان می باشند و معیارهای اصلی "نتایج" بیان کننده نتایجی میباشند که سازمان به آن دست می یابد.

"نتایج" توسط: توانمند سازها" بدست می آیند. این مدل سرآمدی که در بر گیرنده رویکرد های زیادی برای دستیابی به سرآمدی پایدار در تمامی زمینه های عملکردي می باشد بر این فرضیه استوار است که نتایج سرآمدی در رابطه با عملکرد ، مشتریان ، کارکنان و جامعه از طریق توانمندسازهاي رهبری و بکارگیری خط مشی و راهبرد ، کارکنان، شراکتها و منابع و همچنين فرایندها بدست می آید. در فرم ساختاری مدل EFQM  نشانگر ها بر ماهیت پویایی این مدل تاکید دارند و نشان میدهند که چگونه نوآوری و یادگیری به بهبود توانمندسازها کمک می کنند و از آن طریق منجر به بهبود نتایج می گردند.

در ساختار این مدل از نه جعبه که هر کدام نشان دهنده یک معیار اصلی برای ارزیابی پیشرفت سازمان به سمت سرآمدی می باشند.،استفاده شده است . هر یک از این معیارهای اصلی دارای تعریف می باشند که بینانگر مفهوم آنها در سطحی بالا است و برای بسط این مفاهیم اساسی هر معیار اصلی توسط چند زیر معیار مورد حمایت قرار می گیرد و هر زیر معیار نیز از یکسری سوالات تشکیل شده که می بایست در حین ارزیابی به آنها توجه گردد.

 

سوابق کاری در زمینه مشاوره مدل تعالی سازمانی EFQM

  

سال

نام کارفرما

موضوع پروژه

1390

پرسیران

آموزش و استقرار مدل تعالی EFQM

1390

جدید سازه

آموزش و استقرار مدل تعالی EFQM

1390

پژوهندگان قطعات خودرو

آموزش و استقرار مدل تعالی EFQM

1390

سیمان فارس

آموزش و استقرار مدل تعالی EFQM

1389

شرکت روستا

آموزش و استقرار مدل تعالی EFQM

1389

شرکت سازه کاران

آموزش و استقرار مدل تعالی EFQM
1388 نوین گدازه مطلق آموزش و استقرار مدل تعالی EFQM
1388 شرکت ملی صادرات گاز ایران آموزش و استقرار مدل تعالی EFQM
1388 شرکت لعاب ایران ارزیابی EFQM
1388 شرکت رایان سایپا ارزیابی EFQM
1388 شرکت کرویا آموزش و استقرار مدل تعالی EFQM
1388 شرکت خدمات فنی رنا ارزیابی EFQM