ماژول کنترل مدارک و مستندات:

در این ماژول کلیه مستندات بصورت دیجیتال نگهداری می شود،توزیع مدارک به راحتی انجام شده،کلیه نسخ مدارک منسوخ شده نگهداری می شود:

     امکان تولید شماره بازبینی بر اساس نسخ منسوخ شده

     امکان فیلتر کردن مدارک بر اساس نوع مدارک،فرآیندهای مربوط،واحدهای سازمانی،استانداردها و ...

     امکان جستجوی مدرک بر اساس کد مدرک و نام مدرک و ....

      ماژول گردش مکاتبات و سوابق:     

دراین ماژول میتوان تمامی فرم های معرفی شده به سیستم را به صورت دیجیتال پرنمود و مراحل گردش فرم را انجام داد،در حین گردش یک فرم،تمامی تغییرات فرم بصورت الکترونیکی ذخیره شده و روند گردش فرم و پاراف های فرم و ...قابل مشاهده است. در قسمت بایگانی هر کاربر می تواند ساختار بایگانی خود را تعریف کرده و تمامی فرم های دریافتی و ارسال شده و غیره را بصورت سابقه ذخیره نماید.

      ماژول پایش ها و شاخص ها:

در این ماژول تمامی شاخص های سازمان بصورت الکترونیکی تعریف شده و در دوره های مختلف نتایج پایش ها ذخیره می شود.

قابلیت فیلتر کردن شاخص ها بر اساس فرآیند مربوطه،گروه شاخص ، اهداف مرتبط و ...

نمایش نتایج خارج از معیار پذیرش و پایش های عقب افتاده و اعلام هشدار به کاربر مربوطه

امکان ایجاد نمودار روند هر شاخص به صورت خودکار

قابلیت نمایش شاخص ها در داشبورد مدیریت برای مدیریت راحت تر

امکان وزن دهی به شاخص ها در گروه ها و محاسبه نتیجه یک شاخص کل(شاخص سر گروه)از شاخص های زیرین

      ماژول اقدامی اصلاحی و پیشگیرانه:

دراین ماژول کلیه اقدامات مربوط به صدور و پیگیری درخواست اقدام اصلاحی و پیشگیرانه بصورت الکترونیکی انجام میشود.

امکان توزیع فعالیت های مربوطه به یک درخواست بین افراد مختلف و پایش فعالیت انجام شده و درصد پیشرفت هر فعالیت توسط متولی یک درخواست

امکان گزارش گیری از کلیه درخواست های ثبت شده،انجام شده،رد شده،پایان یافته و وضعیت درخواست ها و ...

        ماژول فرآیند گرایی :

در این ماژول نمودار لاک پشتی یک فرآیند بصورت الکترونیکی ایجاد شده ، و مدارک، شاخص ها ، اقدامات اصلاحی پیشگیرانه ، اهداف، ورودی ها ، خروجی ها و ...در نمودار لاک پشتی نمایش داده شده و مدیریت فرآیندها به راحتی انجام پذیر می شود.

        کالیبراسیون:

در این ماژول کالیبراسیون ابزارها بصورت الکترونیکی انجام می شود.

امکان زمانبندی کالیبراسیون

اعلام هشدار ابزارهایی که زمان کالیبراسون آنها نزدیک است.

امکان ثبت نتایج کالیبراسیون و فایل گواهی کالیبراسیون بصورت الکترونیکی

امکان تولید گزارش کالیبراسیون (شناسنامه ابزار، زمانبندی کالیبراسیون و ...) به صورت الکترونیکی

       نمونه برداری:

در این ماژول کلیه استاندارد های نمونه برداری بصورت الکترونیکی پیاده سازی شده و عمل نمونه برداری از محموله ها را بصورت الکترونیکی و ساده انجام داده و قابل پذیرش بودن یا نبودن محموله را اعلام می کند.

     امکان ثبت سوابق نمونه برداری در دوره های مختلف و گزارش گیری از سوابق

      استاندارد های Zero Defect –DojRoming -105 e-414-Ansi 1.4 –Ansi 1.9

     ارزیابی تامین کنندگان:

در این ماژول بانکی از تامین کنندگان ایجاد شده و افراد مختلف در دوره های مختلف ارزیابی های خود را در مورد یک تامین کننده (ارزیابی کمی،کیفی،شاخص های ارزیابی)ثبت می کنند و وضعیت یک تامین کننده به راحتی قابل پیگیری است.

امکان ثبت کامنت درمورد تامین کنندگان توسط کاربران

امکان خروجی لیست تامین کنندگان Excel

امکان درج اطلاعات تامین کنندگان توسط خود تامین کننده از طریق وب سایت

     ممیزی داخلی:

امکان تعریف مشخصات ممیزان

امکان تعریف چک لیست های ممیزی

امکان تدوین برنامه ممیزی بر اساس واحد و هر فرآیند

امکان دریافت تاییدیه مکانیزه در مورد برنامه تدوین شده و اعلام برنامه ممیزی به نمایندگان واحد ها و ممیزان

امکان تکمیل چک لیست ممیزی توسط ممیز و اعلام عدم انطباق های مشاهده شده

     تعمیرات و نگهداری:

امکان تعریف مشخصات تجهیزات سازمان تا 4 سطح جداگانه

امکان تعریف برنامه های تعمیراتی PM در مورد هر تجهیز و پیگیری انجام و ثبت نتایج هر برنامه

امکان صدور درخواست تعمیراتی EM در مورد هر تجهیز و تعریف کارت فعالیت در مورد هر درخواست

امکان مشاهده سوابق تعمیرات PM و EM بر اساس هر تجهیز ، محل استقرار ، گروه نت و ...

بانک اطلاعاتی سیستم : SQLServer محیط برنامه نویسی: 4.NetFramWork زبان برنامه نویسی: C#